Free Gujarati Poem Quotes by Saroj Bhagat | 111671504

સવજન તેરા સાથ શું છૂટા,
જીંદગી વિરાનસી હો ગઇ.
ખુશી ખો ગઇ હસી છીન ગઇ,
જીનેકી તો વજહ હી ખો ગઇ.
ખવાબોકી દુનિયા હી લુટ ગઇ,
આંખોમે આસુકા સમંદર છલક ઉઠા ,
જીંદગી ફિરસે શૂનયમેં સીમટ ગઇ.

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories