મંજિલે મંજિલે
વિસામા નથી હોતા,
સાથે ચાલનારા દરેક
‌‌ ‌હમસફર નથી હોતા..!

-Mahiya Bhas

Gujarati Quotes by Mahiya Bhas : 111849825

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now