પહેલાં એક વાચક હતી. વાંચનના શોખને કારણે લેખન તરફ મન ઢળ્યું અને કલમ ઉઠાવી લખવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો. બસ આ કલમ ક્યાંય અટકે નહિ એવી જ પ્રાર્થના.

No Bites Available

No Bites Available