આ યુક્રેન અને રશિયાનું યુદ્ધ ક્યારે બંધ થશે? બને દેશ ના પ્ર્મુખો એ જ્નતા લોકોનો પણ થડો વિચાર કરે એ જરૂરી છે. ૧૫ લાખ લોકો તો દેશ છોડી ગયા અને બને તરફથી જે મોતને ભેટ્યા તે અલગ....

Gujarati News by Chaula Kuruwa : 111790430
Pandya Ravi 11 months ago

Modi saheb kaik kare to thai

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now