ખામીઓ તો છે ઘણી મારામાં ને તારામાં
પણ હું તો ખૂબીઓ જ જોઈશ તારામાં

-Jignesh Shah

Gujarati Quotes by Jignesh Shah : 111797801

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now