હું પણ વહેતો રહું, તો નિર્મળ જળ રહું. પ્રથમ પુસ્તક, વિશ્વ ખોજ, એક જીવન શિક્ષક, આ લઘુ વાર્તા સંગ્રહ છે. Working as a Manager Mechanical maintenance in Reliance industries ltd, Jamnagar. I believe in living a Simple life. હું સામાન્ય જીવન જીવવામાં માનું છું. Life qoutes, 1. In the joy of others lies our own (બીજાના આનંદમાં જ આપણુ સુખ રહેલું છે), 2. જે વ્યક્તિ નુ અંતઃકરણ પવિત્ર છે, વિચાર અને આચાર હકારાત્મક છે. એ સર્જનહારનુ પ્રિય પાત્ર છે, આવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર સતકર્મ માટે નિમીત બનાવે છે.

તપ કરીને જાતે બહું બળ્યો,
જાતે બળીને તપસ્વી બન્યો,
તપસ્વી બનીને સંયમિત થયો,
સંયમિત થઈને પુર્ણ સ્થિર મળ્યો..

મનોજ નાવડીયા

Read More

"વાસ્તવમાં કોઈ મનુષ્ય નાનો કે મોટો હોતો નથી, ફક્ત એક બીજાનો ધંમડ જ નાનો અને મોટો સમજી બેસે છે"

મનોજ નાવડીયા

Read More

ના જાણી શક્યો આ જીવ,
કોણે છળકપટ કર્યો સાથે,

થયું શરીર ઘણું જ દુ:ખી,
બધો છળકપટ કર્યો કોણે,

ના બનાવ્યો એને મિત્ર ક્દીય,
એટલે છળકપટ કર્યો એણે,

ભર્યો હતો ઘણો અહંકાર,
એથી છળકપટ થયો મનથી,

મનને‌ વશમાં ના રાખ્યું કદી,
આથી છળકપટ થયો અહીં,

જો બનાવું મિત્ર‌ આ મનને,
તો ભાગે જલ્દી છળકપટ અહીં..

મનોજ નાવડીયા 🙏

Read More

ફર્યો ફર્યા હું ઘરે ઘરે,
બધે સુંદરતા જોઈ,

ક્ષણે ક્ષણે આકર્ષાયો,
આ કેવી માયા જોઈ,

વારે વારે ઠોકર મળી,
સુંદરતાને કાચી જોઈ,

બીજે બીજે શોધું હવે,
ના કોઈ સાદગી જોઈ,

રસ્તે રસ્તે હું ઘણો ફર્યા,
ઇચ્છાઓની ગાંઠ જોઈ,

છોડુ છોડુ એ ગાંઠ હવે,
તમારી સાદગીને જોઈ,

શું તે થોડી ઉધાર મળશે ?

મનોજ નાવડીયા

Read More

દર્પણ ના દેખાડે સત્યને, દેખાડે તે તો બધું ઉંધું રે,
માયામાં ફસાયેલો જીવ, સત્યને ઓળખે કઈ રીતે..

મનોજ નાવડીયા

Read More