પ્રેમ તો કંઇ દેખાતો થોડો હોય છે ...
એ તો થઇ જાય છે શરદીની જેમ..!!

-Mewada Hasmukh

Gujarati Romance by Mewada Hasmukh : 111863828
Mewada Hasmukh 3 months ago

પ્રેમ તો કંઇ દેખાતો થોડો હોય છે ... એ તો થઇ જાય છે શરદીની જેમ..!! 'બસ કર યાર..(સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ -૧૫' વાંચો https://www.matrubharti.com/book/19867788/bas-kar-yaar-15

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now