Hey, I am on Matrubharti!

એવુ કામ કરો કે લોકો દેખતા રહી જાય,

એવુ બોલો કે લોકો સાંભળતા રહી જાય,

એવું દાન કરો કે તે કામમાં આવી જાય,

એવું વિચારો કે બીજીવાર વિચારવાની જરૂર ના પડે,

એવું લખો કે જેને હંમેશા વાંચવાનું મન થાય,

એવા બનો કે બધાને ( આ મારા છે )એમ કહેવાનું મન થાય.

...............એવું કરો જીવનમાં કે............

Read More