તમારા જીવનની કોઈ ઘટના, પ્રસંગ, સમસ્યા શેર કરવા હોય તો તમે અહી Inbox કરી શકો. Email :-  feelingsacademy@gmail.com તથા https://www.instagram.com/feelings.academy/

इश्क़ बेइंतहा है तुमसे, पर तू कुबूल करे तो,
मेरी दुनिया तेरी कर दू, पर तू साथ चले तो।


-Feelings Academy

इस शहर की तरह शायद, में आदत हूं उनकी,
प्यार होता तो छूटता नही...
छूट जाएंगी यह आदत उनकी कभी ना कभी।


-Feelings Academy

इश्क़ बेइंतहा हमे है आप से,
इसलिए शायद दुआ बेइंतहा करता हूं,
हर पल साथ रह पाऊं या नहीं,
पर आपके इश्क़ को खुदा से मांगता हूं।

-Feelings Academy

Read More

हर एक सांस उनकी अमानत कर दू!
इश्क़ बेइंतहा है में जाहीर कर दू।


-Feelings Academy

सांस भी देखो ना कमबख्त छूटती नहीं!

-Feelings Academy

काश आज उनकी पनाह मिल जाए!
आखरी रात बन आंख ढल जाए!


-Feelings Academy

बेताब रहते थे वो हरपल बात करने,
आजकल अपने इश्क़ से...
बात करने को सिर्फ़ बेताब रहते है।

-Feelings Academy

मुस्कुराहट के पीछे की आहट जान जाती हो,
इश्क़ तुम इतनी शिद्दत से क्यों करती हो।


-Feelings Academy

बिखर जाऊ में, तुम मिट्टी डाल देना,
देख ना पाए कोई...
इश्क़ में ऐसे बिखरना भी होता है।

-Feelings Academy

सही है वो और उसका प्यार,
में ही था गलत और एक बार।


-Feelings Academy