માતૃભાષા પ્રત્યેનો અનેરો લગાવ... વાંચવા લખવાનો શોખ... પોતાના વિચારોને અનોખી રીતે રજૂ કરી સહુના મનને સ્પર્શવાનો નાનકડો પ્રયાસ...