હું તળાજાની દિકરી છું.હાલ અમદાવાદ રહું. હું ગૃહીણી છું.મને બાળપણથી કવિતા લખવાનો શોખ છે.કોલેજકાળમાં,મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડપર મુકાતી હતી.

Download QuoteMaker App www.onelink.to/qmaker
#quotemakerin

પ્રેમ

Look at this... 👀 https://pin.it/5El2SXB

Look at this... 👀 https://pin.it/6TdRnYA

Look at this... 👀 https://pin.it/3TlmHbO

લેખક