" કશુંક ઝંખી રહ્યો ખાલી હાથમાં ને મળી મને પાયમાલી હાથમાં." - "Bન્દાસ" રાકેશ વી. સોલંકી

Share

Share

Share

Share

Share

Share

Share

" જીવતો છું "
( ગઝલ )

એમનાથી કોઇ પણ નિસબત નથી.
વાત જાણે છે બધા બે મત નથી.

કોઇની વાતો તમે ના માનશો;
કોઇ મારે પ્રીત કે ચાહત નથી.

એકલો પણ જીવવાનો જિંદગી;
કોઇ પાસે હોય એવી લત નથી.

એટલા હરખાઇ પણ ના જાવ કે;
જીવતો છું હું હજી સદગત નથી.

એમના વિશ્વાસથી હું જીવતો;
વાત જાણીને બધા સહમત નથી

©✍️ " Bન્દાસ "
રાકેશ વી સોલંકી
મહેસાણા

છંદ:રમલ=ગાલગાગા×૦૨+ગાલગા

Read More

Share

Share