....જે કૃષ્ણએ આખો ગોવર્ધન પર્વતટચલી આંગળીએ ઉપાડી લીધો, એ જ કૃષ્ણ વાંસળી બે હાથે પકડે છે. બસ આ જ ફરક છે "પરાક્રમ" અને "પ્રેમ"

👍

🙏

🙏🙏

👍

👍

👍

🙏

🙏🙏

🙏

👍