જરૂરી શું છે?
દેહની સુંદરતા કે પછી આત્મા ની સુંદરતા?
કાજળ ભર્યા નયન કે પછી તેમાં છુપાયેલી મીઠી નજર!!!
મીઠા બોલ કે પછી એ બોલ ની અણમોલતા,
સારા હોવાનો દેખાવ કે,
પછી ગમે તે પરિસથિતિમાં સારા બની રહેવાનો તટસ્થ નિર્ણય,
બધું જ છે નિર્ભર,
એક સારા વ્યક્તિત્વવાળી વ્યક્તિ પર.
-@nugami.

English Blog by patel : 111220997

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now