વાત હોય,
જો રાધાજી ના શ્યામ ની,

કે પછી, સીતાજી ના રામ ની

છે તો ગાંઠ સાચા પ્રેમ ના તાંતણ ની....

Gujarati Blog by Komu : 111612729

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now