એ આંસુઓ માં પણ પુર ની તાકાત હોય છે સાહેબ, તણાઈ જવાય છે....

Gujarati Good Night by Komu : 111675904
Jigar Patel 3 years ago

આંસુઓ ની પાળ જો બાંધી હોત તો, તો એમાં તરી જવાયું હોત!

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now