લીપટાઈ જવુ છે એ
પ્રેમની ચાદરમાં

જ્યા સંગમ અનેરો હોય
અને શ્વાસ એક હોય,,A+

-Anil Ramavat

Gujarati Blog by Anil Ramavat : 111708936

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now