હે ખોદાયજી,

ફૂંકાય તેટલુંજ ફૂંકજો

ઝુંપડા અમારા જમીન બની ગયાછે .

તૌકતે તાકે અને યાસ પાછું અનાયાસ ,

વાયરાઓ હવે હવાઈ જહાજ બની ગયા છે .

Gujarati Quotes by Kirtisinh Chauhan : 111711423

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now