વાવશો જેવું
હ્દયધરા પર કે
ધરણીના હ્દયે
ઊગશે તેવું જ એ નક્કી છે.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

-Padmaxi

Gujarati Poem by Padmaxi : 111715824
Kunal Bhatt 2 years ago

Mast 👌🏻 👌🏻

Padmaxi 3 years ago

હા બેના🌴🌵

jagruti rathod 3 years ago

સાચી વાત

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now