કૃષ્ણ કાલા અને કલા ,કૃષ્ણ કાલ અને કાળ
જન્મે જન્મે જનમ દિન ,દિને દિને નવમ દિન
કૃષ્ણ રાસ અને ઉલ્લહાસ ,કૃષ્ણ હાસ્ય અને અટ્ટહાસ્ય
કૃષ્ણ પાથ અને પરમાર્થ ,કૃષ્ણ પ્રેમ અને પ્રતીક્ષા
કૃષ્ણ મિત્ર અને મોનીટર ,કૃષ્ણ ગુરુ અને ગરિમા
કૃષ્ણ શબ્દ અને નિશબ્દ ,કૃષ્ણ આજ અને કૃષ્ણ સદૈવ
આનંદ મયિ જન્માષ્ટમી ની શુભ કામનાઓ
કીર્તિસિંહ

Gujarati Religious by Kirtisinh Chauhan : 111746167

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now