હે ખોદાયજી ,

બદલાય એટલા બદલજો ,

સમાચાર હવે સાધન બની ગયા છે.

ચેનલે ચેનલે ચર્ચાઓ ના ચકડોળ ,

ચક્કર હવે સાવ સાધારણ બની ગયા છે .

Gujarati Quotes by Kirtisinh Chauhan : 111750808

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now