અનુભવ નાં દરિયા માંથી મળેલ મોતી...
નામ ગમે તે આપી દો, ઈશ્વર ફૂલોની સુગંધ અને
તેમના રંગો સ્વરૂપે ખુદને ખીલવવાની,પારખવાની અદભુત શક્તિ, ક્ષમતા અને સોગાદ આપે છે...🌻🌹🌺🌷

Gujarati Motivational by Varsha Patel : 111858616

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now