બીજી તો ખબર નથી પણ
આસ્તિક પણું જોઈ લાગે, માણસ ને નમતાં આવડે!!

Gujarati Thought by Hetal : 111859383

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now