બહુ જ ગૂઢ રહસ્ય મયી રીતે કહેવાયેલી વાત
તો
પોતાના હદય માં રહેનાર જ જાણી શકે..
ચહેરા ની રેખાઓ તો
સૌ કોઈ ના સમજ માં આવે
પણ
હદય નું દદૅ તો
લાગણી માં પરોવેલા સંબંધ જ સ્પર્શી શકે
અનુરાગ બાસુ*

Gujarati Blog by Anurag Basu : 111865347

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now