અમુક problems , bouncers જેવા હોય છે, ફક્ત ઝુકી જવાથી જ તે solve થઈ જાય છે..
અમુક problems , yorkers જેવા હોય છે, જણે face કરવા જ પડે..
પણ સૌથી ખતરનાક, તો out side the stumps ball જ હોય છે.. લલચાઈ ગયા અને caught behind...

જે ઝુકી શકે છે, પ્રોબ્લેમને face કરે અને 'બહાર' ના આકર્ષણોથી deviate થાય નહી ઍ જ વિજેતા બની શકે..

#priten 'screation#

Gujarati Motivational by Priten K Shah : 111877136

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now