દરેકને મોદીએ શું કરવું જોઈએ અને ના કરવું જોઈએ એની ખબર છે.
હાર્દિક પંડ્યાએ final મા શું કરવું જોઈએ એની, દરેક પાસે expert comments છે...
પણ
*પોતે શું કરવું જોઈએ અને ના કરવું જોઈએ એનું ભાન નથી..*

#priten 'screation#

Gujarati Quotes by Priten K Shah : 111877454

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now