Free Marathi Poem Quotes by Nagesh S Shewalkar | 111157397


#KVYOTSAV -2 पाऊस आणि ललना !

पाऊस आणि ललनेचा 
सारखाच असतो खेळ 
भुलवती खेळवती आस लावती 
प्रसंगी दडी मारून बसती |

जाता त्यांचा रूसवा काढाया
हसत नाहीत दिसत नाहीत 
दुरून डोंगर साजरे दिसती |
या या म्हणता येत नाहीत।

आले आले म्हणता 
धिंगाणा कसा घालती
पळती कोसळती चहूकडे
दुरावा क्षणात नाहीसा करती |

जलधारा बघा कशा कोसळती 
ललनेच्या प्रेमा येई भरती
कंटाळा ना बघा कुणा येई
सृष्टी सारी आनंदे डोलू लागे |

प्रसन्न असता रमणी 
प्रेमाचे येई भरते 
क्षणभरात होती निष्ठुर दोघे 
अंधार पसरे चोहीकडे |

विश्वासू नये दोघांवर
विश्वासघातकी दोघेही
कृञिम पर्याय पावसासाठी 
ललनेसंगे चाले न तेही।
****
(नागेश सू शेवाळकर) 
फ्लॅट क्रमांक ११०, 
वर्धमान वाटिका फेज ०१, 
क्रांतिवीर नगर लेन ०२, 
संचेती शाळेजवळ थेरगाव, पुणे ४११०३३ 
संपर्क 9423139071. 

Ravi sawarkar 2 years ago

सुंदर काव्यरचना.........पाऊस आणि ललनेचा छान मेळ घातला😊