Free Marathi Poem Quotes by Nagesh S Shewalkar | 111157471


#KAVYOTSAV -2

****आजोबा.. आजोबा.. ****

आजोबा, आजोबा थकलात का? 
मामाच्या सदनिकेत दडलात का? 
मामाची सदनिका दहाव्या मजल्यावरी
तिथे दडली आजोबांची स्वारी |

     आजोबांनी विचारले चंद्राला 
कुठे रे बाबा तू दडलास 
हवाहवासा वाटे तुझा सहवास 
पण कधी दिसत नाहीस |

आजोबा उठती सकाळी सकाळी 
वाटे कोवळे ऊन घ्यावे अंगावरी
रवी न पोहचे दहाव्या मजल्यावरी 
चहूकडे असे शांतता भारी |

      मामाची बायको आळशी 
बाई लावली कामाशी 
कडक चहा आवडे आजोबाला
बाईचा चहा अळणी कसा |

आजोबांना हवी चमचमीत भाजी 
बाई करी गोडचुटुक भाजी
बाईंची पोळी वातडधोंड
आजोबांच्या कवळीची कुरकुर |

      आजोबांनी केली मामीकडे तक्रार 
ती म्हणे भारी तुमची किरकिर 
मिळेल ते खा गुमानं
सांभाळून रहा मुकाट्यान |

आजोबाला आला मामीचा राग                                                    नेलं गाऱ्हाणं मामाकडं
तो म्हणे ही म्हातारपणीची सोंगं                                                मिळेल त्यात माना समाधान

       पाहूनी आजोबांची तडफड 
आजी बोले तडतड 
जीवन आपले उतरतीकडं 
करू नका वायफळ बडबड 

उगी नका वाढवू टेंशन 
जगूया मिळेल ते खाऊन
येता बोलावणे करू वैकुंठी प्रयाण                                          तस्सेच, आजोबा म्हणती हसून।


                 (नागेश सू शेवाळकर) 

                 फ्लॅट क्रमांक ११०,वर्धमान वाटिका 

                 फेज ०१, क्रांतिवीर नगर लेन ०२

                 संचेती शाळेजवळ थेरगाव पुणे 

                 ४११०३३. संपर्क ९४२३१३९०७१.

Ravi Galande 11 months ago

Sir web series story melel ka

Ravi sawarkar 2 years ago

सत्य 👍.....छान कविता होती 😊