હું જેવી છું એવી મને પસંદ છું,
તું જેવો છે એવો તને પસંદ છે.

તો પછી એ વાત ને મૂકી દો,
કોની કઈ વાત કોને નાપસંદ છે.

જો મારી દિલની તને ખબર છે,
અને તારા દિલની મને ખબર છે.

નાખ ને રાખ એ વાત પર કે,
કોણ,કોને, અને કેટલું પસંદ છે.

બસ વાત યાદ રાખ એક કે,
તું મને પસંદ છે 'ને હું તને.

પલક પારેખ (ગાંધીનગર)

Gujarati Poem by Palak parekh : 111235653

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now