ગૂંચવાઈ ગયું જીવન મારું ,તારા કાળા ભમ્મર કેશમાં,
અટવાઈ ગયું મન,તારા લાગણી ભર્યા નયનમાં;
ઝંખવાઈ ગયું હૃદય,તારા ગુલાબની પાંખડી સમ અધરની સમિટમાં,
જીવન જીવી લીધું પૂરું,તને પામવાની આકાંક્ષા માં.
-@nugami

Gujarati Blog by patel : 111241020

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now