ક્ષણિક હશે કે ક્ષણભંગુર હશે...
પરંતુ અમૂલ્ય હશે એ ક્ષણ...
જ્યારે મારા શ્વાસમાં હાજર તું હશે...

Gujarati Blog by Jayrajbhai Khachar : 111292621

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now