*ગુસ્સો કર્યા પછી*
*પણ*
*એકબીજાની ચિંતા કરવી*
*એ જ*
*સાચા સંબંધની નિશાની છે...*

વિજય હડિયા...

Gujarati Poem by Vijay Hadiya : 111294590

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now