સુરવીરતા તો અતિયારે જે આપડા દેશ મા અને
વિશ્વ ના દેશો મા
" કોરોના" ની મહામારી ચાલી રાય છે.
તેમાં ભારત દેશ ના
"ડોકટરો, પોલીસ કર્મચારી અને વૈજ્ઞાનિકો"
દવા અને રસી શોધીરયા છે.
તે સુરવીરતા તાનું કામ કરી રયા છે.
તેને સુરવીરતા કેવાય મિત્રો...
Mr,,, ગૌતમ વાઘેલા... (9974532726)

Gujarati Motivational by Gautam Vaghela : 111440197

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now