એ મને ઓળખી નથી શકતો. કે તે મને ઓળખવાની કોશિશ જ નથી કરી.... આવી ફરિયાદો તો રોજ કરો છો.
પણ શું ક્યારે એ ઓળખવાની કોશિશ કરી કે હું કેવી છું,કે કેવો છું? જ્યારે આ પ્રશ્નનો જવાબ મળી જશે ને ત્યારે બીજા એક પણ પ્રશ્નો કે ફરિયાદો નહિ રહે. ગેરંટી

Gujarati Quotes by Palak parekh : 111467720
Ketan Vyas 3 years ago

👌🏾👌🏽👌 nice.. interesting...effective....👌🏽👌🏾 👉 for your precious LiKe..... My link 👇🏿 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿 https://quotes.matrubharti.com/111543715 👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now