દવા બેઅસર
બને ત્યારે
મા ઉતારે નજર
હાર ન માને..

Gujarati Quotes by S U K E T U : 111703525

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now