થઈ જાય જો આજે મુલાકાત તો
તું પંખુડી બનજે,Anil
ગુલાબની મને આદત નથી તોય
તું મારી જાનુડી બનજે,,A+

Gujarati Blog by Anil Ramavat : 111711366

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now