ધબકાર(beat) કંઇક બીજાનો ને background કંઇક બીજાનું ⁉️🤔 આખરે 💓 📈સાચું કોનું??!!

-Varsha Patel

Gujarati Thought by Varsha Patel : 111755844
man patel 1 year ago

પ્રેમ સાચો

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now