కాటుక చీకటి లో దివ్వెల
వెలుగు చాలు .
" కరోనా" సెగ ఇంకా ఉంది.
"కాలుష్యం పొగ కూడా నా !
స్వచ్ఛతా పాలనే
నీకు దీపావళి దీవెన.
దీపావళి శుభాకాంక్షలు !

-LRKS.Srinivasa Rao

Telugu Motivational by LRKS.Srinivasa Rao : 111760963

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now