Free Marathi Good Night Quotes by Swapnpriya | 111769782

तु स्वप्नात येताना आज गुलाब घेऊन ये त्याच्या सुवासाने माझी सकाळ गुलाबी होईल...

-Swapnpriya

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories