વાત કેવળ એટલી છે જિંદગી.
તું મને બેહદ ગમી છે જિંદગી...

-Varsha Patel

Gujarati Whatsapp-Status by Varsha Patel : 111771076

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now