Free English Quotes Quotes by S U K E T U | 111777766

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

-S U K E T U

View More   English Quotes | English Stories