સ્ત્રી માણસ છે બસ બધા આટલું સમજીને સ્વીકારી લે અને એ પછી સામાન્ય માણસ સાથે વર્તે એમ વર્તે તો દરરોજ "woman's day" જ છે...

Gujarati Whatsapp-Status by Varsha Patel : 111790587
... 1 year ago

Happy Women's day

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now