પલકો પર છુપાવ્યાં હતાં,બાંધી ને રાખ્યાં હતાં પણ ન જાણે કેમ આજે એ કિનારા ને તોડી ને વહી ગયાં.

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111847543

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now