રોકડ ઘર માં રાખો તો *નોટબંધી*

બેંક માં રાખો તો *બેંકબંધી*

અને

મને આપો તો *ભાઈબંધી*

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

-Falguni Dost

Gujarati Jokes by Falguni Dost : 111878907

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now