હે શ્રી આજે તારી પરીક્ષા છે
તારા માં મૂકેલા વિશ્વાસ ની પરીક્ષા છે
મારી શ્રદ્ધા ની પરીક્ષા છે
મારા પ્રેમ ની પરીક્ષા છે
શ્રી વિશ્વાસ ડગે નહીં
શ્રદ્ધા તૂટે નહીં
લાજ રાખજે
સલામત રાખજે??????

Gujarati Whatsapp-Status by Mita Mehta : 111053113

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now