ગુલાબની પાંખડીઓમાં તું, ને કાંટાઓમાં હું,
નદીઓના મીઠાં નીરમાં હોય તું, તો ખારો દરિયો બનું હું;
ઝુકી જાઉં હું ,જો પાંપણ બને તું.
નજરાઈ જાઉં હું, જો મીઠી નજર બને તું.
-@nugami.

Gujarati Blog by patel : 111237451

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now