તું રસધાર છે મારી,
હું છું માત્ર એક એનું ટીંપુ;
જીવનને રંગોથી ભરી નાખવા,
જીવનને તારા સ્નેહથી છું લિંપુ.
-@nugami

Gujarati Blog by patel : 111241014
कबीर 4 years ago

Khub saras lakhyu che

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now