"વેદનાના ઘૂંટ
પરણિત સ્ત્રીની વેદનાની વાર્તા..મનીષા પુરોહિત", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Gujarati Story by Manisha purohit : 111465781

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now