કેટલાક નિર્ણયો ખૂબ ઝડપી લેવા પડતાં હોય છે નહીં તો ખૂબ મોડું થઈ જતું હોય છે

Gujarati Blog by Manisha purohit : 111465865

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now