એ ઉગ્ર બની જતો જ્યારે એક સ્ત્રીના સન્માનની વાત આવે,સ્વભાવથી તે પ્રેમાળ હતો

Gujarati Blog by Manisha purohit : 111468328

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now